5 – 8 ตุลาคม 2560 ณ ภิรัชฮอลล์ ไบเทคบางนา
“i-NNOVATION 360” งานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ที่จะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรม รอบด้านแบบ 360 องศาo ครบ “ทุกมุมมองการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จากทั่วประเทศ จัดแสดงใน “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”


o ครบ “ทุกมิติการบริการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งในมิติ i-Finance แหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม การขอรับทุนพัฒนานวัตกรรมจาก สนช., i-Market การส่งเสริมนวัตกรรมออกสู่ตลาด, i-Lab การทดสอบและมาตรฐานนวัตกรรม, i-Education องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม, i-Connect การเชื่อมโยงให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม


o ครบ “ทุกภาคส่วนในแวดวงนวัตกรรม” จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคสังคม ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในหลากหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจนวัตกรรม ด้านบุคลากรนวัตกรรม ด้านองค์กรนวัตกรรม


INNOVATION DAY

INNOVATION AWARDS CEREMONY

จัดแสดงนวัตกรรมที่โดดเด่นและศักยภาพของผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สังคม ในทุกระดับตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ ที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ นวัตกรรมเชิงสังคม สตาร์ทอัพ บุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ องค์กรนวัตกรรม จาก “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
ลงทะเบียน

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวโน้มและทิศทางนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แบบรอบด้าน เพื่อจับกระแสแนวโน้มนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้สอดคล้องกับทิศทางนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น
ลงทะเบียน

ตลาดนัดบริการนวัตกรรม พบกับบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ นัดหมายเข้าปรึกษาเสนอโครงการรับเงินทุนพัฒนานวัตกรรมจาก สนช. จับคู่เจรจาต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจนวัตกรรม ในหลากหลายรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม บุคลากรนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม ภายในงานมีบริการให้คำปรึกษาในหลากหลายด้าน ดังนี้ i-Finance แหล่งเงินสนับสนุนนวัตกรรม, i-Market การส่งเสริมนวัตกรรมออกสู่ตลาด, i-Lab การทดสอบและมาตรฐานนวัตกรรม, i-Education องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม, i-Connect การเชื่อมโยงให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม
ลงทะเบียน

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในแวดวงนวัตกรรม ที่มาจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการนำความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในหลากหลายด้าน
ลงทะเบียน
แนะนำการเดินทางกำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
(วันนวัตกรรมแห่งชาติ)

พิธีเปิดงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017Bhiraj Hall 1 - 2 | 10:00 - 11:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน: เฉพาะผู้รับเชิญ​ (By Invitation)

ดูกำหนดการ

Speaker

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมBhiraj Hall 3 | 17:00 - 21:30

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

THE BIG INNOVATIONS
Bio-InnovationAmber 1 | 13:00 - 17:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

THE BIG INNOVATIONS
Industrial & Green InnovationAmber 2 | 13:00 - 17:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

THE BIG INNOVATIONS
Sharing & Service InnovationAmber 3 | 13:00 - 17:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

THE BIG INNOVATIONS
Social InnovationNile 4 | 13:00 - 17:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

GALA DINNERBhiraj Hall 3 | 17:00 - 20:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน: เฉพาะผู้รับเชิญ​ (By Invitation)

ดูกำหนดการ

i-SOLUTIONBhiraj Hall 1 - 2 | 10:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

พิธีเปิดงาน SITE CONNECT 2017Bhiraj Hall 3 | 10:00 - 11:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน: เฉพาะผู้รับเชิญ​ (By Invitation)

SITE CONNECT 2017
Innovative Agricultural TransfromationBhiraj Hall 3 | 10:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

Speaker

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "ถึง...ฅนในอนาคต"Bhiraj Hall 1 - 2 | 13:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

TOTAL INNOVATION MANAGEMENTAmber 1 - 2 | 09:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

INNOCOP NETWORKINGNile 4 | 12:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน: เฉพาะผู้รับเชิญ​ (By Invitation)

i-SOLUTIONBhiraj Hall 1 - 2 | 10:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

SITE CONNECT 2017
Agtech Innovation 1Amber 1 - 2 | 09:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

SITE CONNECT 2017
Foodtech Innovation 1Amber 3 - 4 | 09:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

MEDIA INNOVATIONNile 4 | 09:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

i-SOLUTIONBhiraj Hall 1 - 2 | 10:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

SITE CONNECT 2017
Agtech Innovation 2Amber 1 - 2 | 09:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

SITE CONNECT 2017
Foodtech Innovation 2Amber 3 - 4 | 09:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน

ดูกำหนดการ

Speaker

INNOVATION 101Nile 4 | 13:00 - 16:00

i-SOLUTIONBhiraj Hall 1 - 2 | 10:00 - 16:00

รายละเอียด: -

ลงทะเบียน